LeerWerkPunt

Bij Activiteitencentrum Het Punt staat in het nieuwe arbeidsparticipatiemodel werken naar vermogen centraal. Twenteranders moeten meer kansen krijgen om mee te doen op de arbeidsmarkt. Werken is meer dan een middel om de kost te verdienen. Wie niet mee kan of mag doen aan betaalde arbeid loopt een steeds groter risico ook aan andere aspecten van de samenleving niet volwaardig mee te kunnen doen. Sommige mensen zijn aangewezen op langdurige ondersteuning in het optimaliseren van de werkprestatie en minimaliseren van het uitvalrisico. Middels beschermde werkplekken en langdurige coaching en begeleiding krijgen ook deze mensen een kans om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Het Punt is een sociale maatschappelijke onderneming die investeert in mensen. Mensen voor wie de reguliere arbeidsmarkt (nog) een stapje te ver is. Door creatieve werkprojecten en facilitaire dienstverlening investeert Het Punt in de sociale en maatschappelijke structuur van de regio. Onze werkwijze heeft tevens een sociaal en maatschappelijk belang. De werkprojecten staan niet op zichzelf maar hebben een directe relatie met organisaties in de regio.

Participatieprojecten van Het Punt

Bij Het Punt gaat het vooral om DOEN! De projecten dienen als herstelwerkplaats, werkervaringsplaats of leerplek voor onze deelnemers. Deelnemers krijgen de kans om te laten zien wat ze kunnen, in een beschermde en veilige omgeving. De deelnemer staat hier te allen tijde onder begeleiding van onze werkbegeleiders en jobcoaches.

Werkprojecten van Het Punt

Voor haar werkprojecten is Het Punt altijd op zoek naar samenwerkingspartners uit het reguliere bedrijfsleven.  Wij willen nauw samenwerken met ondernemers en bedrijven in het werkveld. Het gaat er om dat de werkervaringsplek zo goed mogelijk aansluit op de praktijk en dat deelnemers de kans krijgen om nodige en relevante vaardigheden te ontwikkelen.

Onze werkervaringsplaatsen moeten meer zijn dan een middel om mensen weer aan het werk te krijgen of om ze bij te scholen. Door de wijze waarop Het Punt haar werkprojecten organiseert en inricht zijn wij ook sociaal en maatschappelijk van belang. De werkprojecten staan niet op zichzelf maar hebben tevens een directe werkrelatie met andere maatschappelijke organisaties in Twenterand.

Werkwijze

Binnen de werkprojecten van Het Punt staan praktisch leren en het ontwikkelen van werknemersvaardigheden voorop. De deelnemer staat te allen tijde onder begeleiding van een leermeesters van Het Punt. Er worden (semi-) beschermde werkplekken gecreëerd waarin deelnemers in een veilige en beschermde omgeving werkervaring op kunnen doen. Binnen onze werkprojecten willen wij de mogelijkheid bieden om naast werk een opleiding te volgen. Als erkend leerwerkbedrijf hebben we verschillende mogelijkheden om als stage verlenende instantie een belangrijke bijdrage te leveren aan de opleiding van leerlingen. Door diverse scholen worden wij al voor afloop van de schoolloopbaan van leerlingen betrokken om de overgang naar het bedrijfsleven te vereenvoudigen.

In de bedrijfsprojecten worden 3 soorten ‘banen’ gecreëerd: instroom, doorstroom en uitstroom banen. In onderstaande worden deze verschillende functies nader toegelicht. Centraal in de begeleiding staat het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

 1. Instroom banen: beschermde werkplekken. Bij aanvang van het traject wordt de deelnemer geplaatst in een beschermde werkplek waarin veel begeleiding wordt geboden. Hier wordt bijzondere aandacht gegeven aan het inventariseren van de mogelijkheden en competenties van de deelnemer. Ook wordt in deze fase een eerste inschatting gemaakt van de arbeidspotentie en arbeidsproductiviteit van de deelnemer.
 2. Doorstroom banen: wanneer de deelnemer een zekere ontwikkeling heeft doorgemaakt en voldoende geschikt blijkt voor minder beschermde activiteiten, kan hij/zij ingezet worden bij een van onze doorstroom banen. Ook hier staat de deelnemer onder begeleiding van de werkbegeleider en leermeester. De werkzaamheden worden passend gemaakt naargelang mogelijkheden en competenties van de deelnemer (oftewel: ‘werken naar vermogen’).
 3. Uitstroom banen: Aan het eind van het traject is de deelnemer klaar om uitgeplaatst te worden naar een reguliere arbeidsplek. In de voorgaande fases heeft de deelnemer zich ontwikkeld en laten zien wat hij/zij in huis heeft. In een aantal gevallen kunnen we hier een tussenfase creëren door de deelnemer in eerste plaats middels detachering bij de werkgever aan de slag te laten gaan. Voorwaarde hierbij is dat na een vastgestelde periode de werkgever ook daadwerkelijk een arbeidscontract zal bieden aan de deelnemer. Door detachering als extra stap toe te voegen aan het traject, worden de risico’s en onzekerheden bij de potentiële werkgever zoveel mogelijk beperkt. De werkgever is er van verzekerd dat wij op afstand bereikbaar blijven voor ad hoc ondersteuning en begeleiding, dan wel structurele ondersteuning middels jobcoaching.

Doelstellingen

Door onze bedrijfsprojecten worden de volgende doelstellingen behaald:

 • Het Punt wil in een voor haar kandidaten prikkelende en niet bedreigende omgeving Leerwerkprojecten realiseren die moeten leiden tot een integrale aanpak waarbij de daarvoor in aanmerking komende kandidaten worden voorbereid op een reguliere werkplek.
 • Voor de deelnemers in het project houdt dit in dat zij hun talenten kunnen benutten en kansen krijgen om deel te nemen aan de arbeidsmarkt op een wijze die bij hun mogelijkheden, talenten en beperkingen aansluit.
 • Voor samenwerkingspartners – maar ook voor andere individuele bedrijven – betekent dit dat men een kweekvijver heeft waar men uit kan putten als men op zoek is naar geschikt personeel. Dit hoeft zich niet te beperken tot de werkzaamheden binnen het bedrijfsproject, maar het kan gaan om werk dat door de gehele regio plaatsvindt.
 • Door de samenwerking binnen de bedrijfsprojecten als werkgelegenheidsproject vullen we ook een stuk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in. Een term die vaak omgeven is met weinig tastbare en concrete invulling maar nu heel praktisch wordt ingevuld.

Voordelen

Het werkproject van Het Punt is een arbeidsmodel waar alle partijen voordeel van kunnen hebben:

 • Deelnemers: zij krijgen de kans om werkervaring op te doen in een omgeving en op een wijze die bij hun mogelijkheden, talenten en beperkingen aansluit. Hierdoor wordt verdere ontwikkeling gestimuleerd;
 • Werkzoekenden/ onze deelnemers: zij worden begeleid en ondersteund om weer in beweging te komen. Hier gaat het om sociale beweging en beweging op de arbeidsmarkt;
 • Werkzoekenden: voor hen is dit een uitgelezen mogelijkheid om weer werk te vinden. In een relatief korte periode kan men gerichte werkervaring gaan opdoen en een vakdiploma of certificaat behalen. Deze werkervaring zo ingericht dat de deelnemer in een prikkelende en niet bedreigende omgeving kan worden voorbereid op een reguliere werkplek (eventueel gesubsidieerd);
 • Mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking: ‘werken naar vermogen’ houdt in dat iedereen een kans krijgt om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Middels de beschermde werkplekken die gecreëerd worden in de bedrijfsprojecten, kunnen wij ook aan deze doelgroep werkplekken bieden.
 • De uitkeringsinstanties: voor deze instanties zoals de gemeente en UWV is het belangrijk dat de werkzoekenden geen beroep meer doen op de uitkering en structureel worden uitgeplaatst;
 • De partners in de regio: men krijgt een kweekvijver van personeel aangeboden. Zonder enig risico te lopen kan men zich oriënteren op de groep en zelf selecteren met welke kandidaten men verder wil en wie men een vervolgcontract wil aanbieden. Daarnaast laat men zien mee te willen werken aan initiatieven die een maatschappelijk verantwoord karakter hebben;

Verwachtingen

Naast de voordelen is het wellicht ook goed om enige verwachtingen uit te spreken. Het concept van Het Punt vraagt om traffic: dus de nodige instroom, de beoogde doorstroom, maar ook de vereiste uitstroom.

De doorstroom en uitstroom worden gewaarborgd door middel van een intensieve begeleiding vanaf de intake tot uitplaatsing, een aanpak gericht op de persoonlijke problematiek van de deelnemer en het bieden van een beschermde werkomgeving. Met behulp van de diverse samenwerkingspartners en projecten van Het Punt beschikken wij over tal van mogelijkheden om passende werkplekken – gericht op de talenten en interesses van onze deelnemers – te realiseren.