Informatieve avond over boerenlandvogels o.a. de Patrijs

3 maart 2020 (20:00)

Informatieve avond over boerenlandvogels o.a. de Patrijs

Door Ben Koks m.m.v. Elvira Werkman

De populatie van weide- en akkervogels staat al vele jaren onder druk. De Provincie Overijssel stelt in haar “Actieplan weide- en akkervogels” dat herstel noodzakelijk is. Op grond hiervan heeft zij recent een fors bedrag aan de gemeente Twenterand toegekend voor maatregelen om de biotoop van boerenlandvogels meer kansen te geven. De gemeente Twenterand werkt aan verbetering van de biodiversiteit en heeft daarvoor het project “Twenterand bloeit”  opgestart. Ook werkt de gemeente met het project “Wies met de Patries”.

Volgens Ben Koks zijn akkerranden alleen niet genoeg om akkervogels als patrijs, veldleeuwerik of geelgors te redden. Een systeemverandering is nodig om de juiste stappen te zetten voor een verandering van de manier waarop ons landbouwsysteem nu is ingericht. Niet terug naar het verleden, maar juist een doorkijk naar de landbouw van de toekomst. Wat we kunnen leren van de ecologie van akkervogels als patrijs, grauwe kiekendief, veldleeuwerik en bijvoorbeeld ortolaan laat Ben Koks zien in zijn lezing. Natuurlijk zal Ben Koks ook aandacht besteden aan zijn onderzoek naar Kiekendieven.

Ben Koks houdt zich sinds 1972 met vogelonderzoek en -bescherming bezig, waarbij het in toenemende mate om akkervogels gaat. Hij heeft In 2005 de Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief Kenniscentrum akkervogels opgericht. Hij is dan ook nauw betrokken bij agrarisch natuurbeheer door akkerbouwers, in het bijzonder waar het gaat om de grauwe kiekendief in Groningen en Flevoland. Mede door zijn toedoen werden nieuwe beschermingsmaatregelen in het overheidsbeleid opgenomen, zoals natuurbraak, wintervoedselveldjes  en vogelakkers.

Elvira Werkman heeft het boek “Man op de dijk” geschreven over het werk van de Werkgroep Grauwe Kiekendief en de mensen daaromheen. Zij zal stukjes uit het boek of een gedicht voorlezen en daarmee zorgen voor een gevarieerde avond.

Nadere informatie Gerrit Schepers per mail: webmaster@vriezenveen.knnv.nl
Of de site van de KNNV afdeling Vriezenveen

Geschikt voor:
Natuur- en landbouworganisaties, vogelwerkgroepen, terreinbeherende organisaties (zoals Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel, Natuurmonumenten, Waterschap), Wildbeheereenheden, agrariërs, burgers, beleidmakers en uitvoerders van het provinciaal en gemeentelijk beleid, enz. Kortom iedereen die geeft om boerenlandvogels en vogels in het algemeen. En dus ook voor jou!

Deze avond is financieel mogelijk gemaakt door onze sponsoren:

  • De gemeente Twenterand
  • Staatsbosbeheer
  • Ger van Zanen-voucher (KNNV)
  • De Rabobank Noord en West Twente

Het Theater heeft een maximum van 288 zitplaatsen meer mogen we niet toelaten.